Đến

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 226/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2 . 16/02/2021 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng năm 2020
3 338/BC-UBND 16/02/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
4 89/UBND-KT 14/01/2021 Công văn về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
5 2850/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
6 2734/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020
7 2221/QĐ-UBND 16/11/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
8 1580/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
9 2545/UBND-KT 12/10/2020 Công văn số về việc tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
10 757/BC-BCĐCCTMTQG 25/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
11 . 30/07/2020 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng (6/2020)
12 2350/UBND-VX 20/09/2020 Công văn về việc tổ chức hoạt động hội nghị, hội họp trên địa bàn tỉnh
13 888/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
14 1391/UBND-KT 04/06/2020 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
15 2746/BC-UBND 06/08/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đấu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
16 757/BC-BCĐCCTMTQG 25/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
17 521/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
18 520/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
19 564/KH-BCĐ 08/03/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20 589/UBND-KT 10/03/2020 Công văn về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025
21 277/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
22 212/UBND-TH 05/02/2020 Công văn về việc chuẩn bị nội dung để thực hiện tổng kết, đánh giá thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025
23 46/QĐ-UBND 19/01/2020 Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
24 83/QĐ-UBND 05/02/2020 Quyết định về việc bổ sung xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
25 08/UBND-KT 02/01/2020 Công văn về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 , tầm nhìn năm 2030 và chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông thôn mới năm 2020
26 03/QĐ-UBND 05/01/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
27 4217/BC-BCĐ 28/11/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2020
28 2112/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm gai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng
29 2105/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
30 1997/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định về việc tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020
31 1674/QĐ-UBND 07/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2020
32 1989/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định Phê duyệt điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Cao Bằng
33 2017/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định về việc bổ sung xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
34 1704/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định về việc phân bổ 4.000 tấn xi măng do Tổng công ty xi măng Việt Nam hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng
35 3276/UBND-TH 17/09/2019 Công văn về việc vận động ủng hộ chung tay xây dựng Cao Bằng
36 983/TB-VP 08/09/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với xã Lê Lai, huyện Thạch An về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
37 951/TB-VP 28/08/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với xã Hoàng Tung, huyện Hòa An về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
38 . 29/08/2019 Thư kêu gọi của tỉnh Cao Bằng về chung tay xây dựng Cao Bằng
39 3093/KH-UBND 29/08/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
40 2746/BC-UBND 06/08/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
41 810/TB-VP 28/07/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2019
42 2347/UBND-TH 03/07/2019 Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
43 183/QĐ-UBND 24/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
44 1756/KH-UBND 26/05/2019 Kế hoạch Tổng kết phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020
45 1245/UBND-TH 21/04/2019 Về việc hướng dẫn phân bổ và sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
46 381/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2020
47 711/KH-UBND 10/03/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2019
48 26/2019/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
49 1289/KH-BCĐ 23/04/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
50 376/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
LIÊN KẾT WEBSITE

 

VĂN BẢN MỚI

2890/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020

Thời gian đăng: 13/07/2021

lượt xem: 72 | lượt tải:36

1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 119 | lượt tải:59

.

Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 79 | lượt tải:23

1836/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục hoạt động của Hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021

Thời gian đăng: 04/04/2021

lượt xem: 131 | lượt tải:128

1100/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Thời gian đăng: 11/03/2021

lượt xem: 244 | lượt tải:130
CHUYÊN MỤC KHÁC
cuocthibaochi2017 copy
dean ocop copy2camcamdanhoi cqcntraloiq
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay225
  • Tháng hiện tại4,284
  • Tổng lượt truy cập651,400
cbitc 1
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 104, Hoàng Văn Thụ,  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongdieuphoicb@gmail.com - Điện thoại: 02063 752 118   - Fax: 02063 853 401
Trưởng ban Biên tập: Ông Nông Văn Nhậm - Phó Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban Biên tập: Ông Lý Văn Ký - Chuyên viên 
Ghi rõ nguồn  (htttp://nongthonmoi.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây