Đến

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2890/QĐ-BNN-VPĐP 29/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020
2 4464/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định ban hành bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
3 1276/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
4 226/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
5 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
6 2850/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
7 2734/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020
8 2221/QĐ-UBND 16/11/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
9 03/QĐ-BCĐCTMTQG 05/11/2020 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
10 4464/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định ban hành bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
11 1580/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
12 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
13 759/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
14 781/QĐ-TTg 07/06/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1084/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
15 888/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
16 1594/QĐ-BNN-VPĐP 04/05/2020 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp quốc gia
17 521/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
18 520/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
19 357/QĐ-TTg 09/03/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
20 264/QĐ-KTNN 04/03/2020 Quyết định Kiểm toán chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020" tại 18 tỉnh
21 277/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
22 46/QĐ-UBND 19/01/2020 Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
23 83/QĐ-UBND 05/02/2020 Quyết định về việc bổ sung xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
24 03/QĐ-UBND 05/01/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
25 1747/QĐ-TTg 03/12/2019 Quyết định công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
26 2112/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm gai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng
27 2105/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
28 1997/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định về việc tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020
29 1674/QĐ-UBND 07/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2020
30 1989/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định Phê duyệt điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Cao Bằng
31 2017/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định về việc bổ sung xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
32 1704/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định về việc phân bổ 4.000 tấn xi măng do Tổng công ty xi măng Việt Nam hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng
33 1048/QĐ-TTg 20/08/2019 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
34 183/QĐ-UBND 24/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
35 28/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
36 381/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2020
37 26/2019/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
38 376/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
39 371/QĐ-UBND 03/04/2019 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
40 94/QĐ-UBND 23/01/2019 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
41 46/QĐ-UBND 13/01/2019 Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
42 31/QĐ-BCĐCTMTQG 04/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
43 41/2016/QĐ-TTg 09/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
44 1920/QĐ-TTg 04/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
45 2540/QĐ-TTg 29/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020
46 1730/QĐ-TTg 04/09/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
47 712/QĐ-TTg 25/05/2017 Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
48 12/2017/QĐ-TTg 21/04/2017 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
49 1600/QĐ-TTg 15/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
VĂN BẢN MỚI

2890/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020

Thời gian đăng: 13/07/2021

lượt xem: 58 | lượt tải:31

1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 104 | lượt tải:52

.

Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 64 | lượt tải:21

1836/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục hoạt động của Hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021

Thời gian đăng: 04/04/2021

lượt xem: 115 | lượt tải:120

1100/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Thời gian đăng: 11/03/2021

lượt xem: 218 | lượt tải:118
CHUYÊN MỤC KHÁC
cuocthibaochi2017 copy
dean ocop copy2camcamdanhoi cqcntraloiq
LIÊN KẾT WEBSITE

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay159
  • Tháng hiện tại6,011
  • Tổng lượt truy cập646,266
cbitc 1
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 104, Hoàng Văn Thụ,  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongdieuphoicb@gmail.com - Điện thoại: 02063 752 118   - Fax: 02063 853 401
Trưởng ban Biên tập: Ông Nông Văn Nhậm - Phó Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban Biên tập: Ông Lý Văn Ký - Chuyên viên 
Ghi rõ nguồn  (htttp://nongthonmoi.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây