Đến

 Kết quả tìm kiếm: 133 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/2022/TT-BNNPTNT 24/07/2022 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 867/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
3 769/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại QUyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
4 03/2022/NQ-HĐND 24/05/2022 Nghị quyết quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
5 548/QĐ-BCĐCTMTQG 24/05/2022 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
6 1828/QĐ-BNN-VPĐP 22/05/2022 Quyết định phê duyệt chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
7 587/QĐ-TTg 17/05/2022 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới "giai đoạn 2021 - 2025
8 27/2022/NĐ-CP 18/04/2022 Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
9 01/BCĐ CTMTQG 13/04/2022 Công văn về việc kiện toàn hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
10 07/2022/QĐ-TTg 24/03/2022 Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
11 318/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
12 319/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 2025
13 320/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
14 321/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
15 416/UBND-KT 27/02/2022 Công văn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
16 221/QĐ-UBND 27/02/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2021
17 263/QĐ-TTg 21/02/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
18 2626/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
19 2890/QĐ-BNN-VPĐP 29/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020
20 1276/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
21 . 09/05/2021 Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới
22 1836/BNN-VPĐP 30/03/2021 Công văn về việc tiếp tục hoạt động của Hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
23 1100/BNN-VPĐP 23/02/2021 Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
24 04/VPĐPNTM 21/02/2021 Công văn nâng cao hiệu quả triển khai chương trình OCOP năm 2021
25 . 18/02/2021 Thông tin tài chính TabMis tỉnh Cao Bằng năm 2020
26 226/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
27 338/BC-UBND 16/02/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
28 . 16/02/2021 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng năm 2020
29 394/BNN-VPĐP 18/01/2021 Công văn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
30 89/UBND-KT 14/01/2021 Công văn về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
31 2850/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
32 2734/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020
33 . 02/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
34 01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL 19/11/2020 Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
35 2221/QĐ-UBND 16/11/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
36 1444/VPĐP-TTHTQT 10/11/2020 Công văn về việc hướng dẫn khen thưởng các tập thể, chủ thể có thành tích tiêu biểu thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020
37 4464/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định ban hành bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
38 03/QĐ-BCĐCTMTQG 05/11/2020 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
39 4464/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định ban hành bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
40 2545/UBND-KT 12/10/2020 Công văn số về việc tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
41 2350/UBND-VX 20/09/2020 Công văn về việc tổ chức hoạt động hội nghị, hội họp trên địa bàn tỉnh
42 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
43 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
44 6384/BNN-VPĐP 14/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
45 6384/BNN-VPĐP 14/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
46 1580/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
47 . 30/07/2020 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng (6/2020)
48 . 14/07/2020 Thông tin tài chính Tabmis (6/2020)
49 715/VPĐP-TTHTQT 29/06/2020 Công văn Về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
50 781/QĐ-TTg 07/06/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1084/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
LIÊN KẾT WEBSITE

 

VĂN BẢN MỚI

05/2022/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian đăng: 26/07/2022

lượt xem: 26 | lượt tải:16

867/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 33 | lượt tải:15

769/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại QUyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 29 | lượt tải:17

03/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/07/2022

lượt xem: 97 | lượt tải:20

548/QĐ-BCĐCTMTQG

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 31 | lượt tải:17
CHUYÊN MỤC KHÁC
cuocthibaochi2017 copy
dean ocop copy2camcamdanhoi cqcntraloiq
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay152
  • Tháng hiện tại1,825
  • Tổng lượt truy cập711,433
cbitc 1
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 104, Hoàng Văn Thụ,  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongdieuphoicb@gmail.com - Điện thoại: 02063 752 118   - Fax: 02063 853 401
Trưởng ban Biên tập: Ông Nguyễn Thái Hà - Chánh Văn phòng 
Ghi rõ nguồn  (htttp://nongthonmoi.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây