Đến

 Kết quả tìm kiếm: 115 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2890/QĐ-BNN-VPĐP 29/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020
2 1276/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
3 . 09/05/2021 Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới
4 1836/BNN-VPĐP 30/03/2021 Công văn về việc tiếp tục hoạt động của Hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
5 1100/BNN-VPĐP 23/02/2021 Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
6 04/VPĐPNTM 21/02/2021 Công văn nâng cao hiệu quả triển khai chương trình OCOP năm 2021
7 . 18/02/2021 Thông tin tài chính TabMis tỉnh Cao Bằng năm 2020
8 226/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
9 338/BC-UBND 16/02/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
10 . 16/02/2021 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng năm 2020
11 394/BNN-VPĐP 18/01/2021 Công văn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
12 89/UBND-KT 14/01/2021 Công văn về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
13 2850/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
14 2734/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020
15 . 02/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
16 01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL 19/11/2020 Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
17 2221/QĐ-UBND 16/11/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
18 1444/VPĐP-TTHTQT 10/11/2020 Công văn về việc hướng dẫn khen thưởng các tập thể, chủ thể có thành tích tiêu biểu thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020
19 4464/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định ban hành bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
20 03/QĐ-BCĐCTMTQG 05/11/2020 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
21 4464/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định ban hành bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
22 2545/UBND-KT 12/10/2020 Công văn số về việc tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
23 2350/UBND-VX 20/09/2020 Công văn về việc tổ chức hoạt động hội nghị, hội họp trên địa bàn tỉnh
24 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
25 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
26 6384/BNN-VPĐP 14/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
27 6384/BNN-VPĐP 14/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
28 1580/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
29 . 30/07/2020 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng (6/2020)
30 . 14/07/2020 Thông tin tài chính Tabmis (6/2020)
31 715/VPĐP-TTHTQT 29/06/2020 Công văn Về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
32 781/QĐ-TTg 07/06/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1084/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
33 1391/UBND-KT 04/06/2020 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
34 759/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
35 888/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
36 2181/KH-VPĐP-VNPOST 20/05/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020
37 1594/QĐ-BNN-VPĐP 04/05/2020 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp quốc gia
38 . 03/05/2020 Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ "xây dựng nông thôn mới"
39 520/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
40 521/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
41 76/KH-UBND 05/04/2020 Kế hoạch phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt của xã Thị Hoa để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
42 17/CV-VPĐPNTM 31/03/2020 Công văn hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020
43 757/BC-BCĐCCTMTQG 25/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
44 757/BC-BCĐCCTMTQG 25/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
45 286/VP-KT 17/03/2020 Công văn về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
46 589/UBND-KT 10/03/2020 Công văn về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025
47 357/QĐ-TTg 09/03/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
48 564/KH-BCĐ 08/03/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
49 1694/BNN-VPĐP 05/03/2020 Công văn số về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025
50 264/QĐ-KTNN 04/03/2020 Quyết định Kiểm toán chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020" tại 18 tỉnh
LIÊN KẾT WEBSITE

 

VĂN BẢN MỚI

2890/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020

Thời gian đăng: 13/07/2021

lượt xem: 58 | lượt tải:31

1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 104 | lượt tải:52

.

Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 64 | lượt tải:21

1836/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục hoạt động của Hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021

Thời gian đăng: 04/04/2021

lượt xem: 115 | lượt tải:120

1100/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Thời gian đăng: 11/03/2021

lượt xem: 218 | lượt tải:118
CHUYÊN MỤC KHÁC
cuocthibaochi2017 copy
dean ocop copy2camcamdanhoi cqcntraloiq
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay159
  • Tháng hiện tại6,020
  • Tổng lượt truy cập646,275
cbitc 1
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 104, Hoàng Văn Thụ,  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongdieuphoicb@gmail.com - Điện thoại: 02063 752 118   - Fax: 02063 853 401
Trưởng ban Biên tập: Ông Nông Văn Nhậm - Phó Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban Biên tập: Ông Lý Văn Ký - Chuyên viên 
Ghi rõ nguồn  (htttp://nongthonmoi.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây