Đến

 Kết quả tìm kiếm: 92 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2545/UBND-KT 12/10/2020 Công văn số về việc tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2 2350/UBND-VX 20/09/2020 Công văn về việc tổ chức hoạt động hội nghị, hội họp trên địa bàn tỉnh
3 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
4 6384/BNN-VPĐP 14/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
5 1580/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
6 . 30/07/2020 Kết quả nông thôn mới Cao Bằng (6/2020)
7 . 14/07/2020 Thông tin tài chính Tabmis (6/2020)
8 715/VPĐP-TTHTQT 29/06/2020 Công văn Về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
9 781/QĐ-TTg 07/06/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1084/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
10 1391/UBND-KT 04/06/2020 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
11 759/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
12 888/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
13 2181/KH-VPĐP-VNPOST 20/05/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020
14 1594/QĐ-BNN-VPĐP 04/05/2020 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp quốc gia
15 . 03/05/2020 Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ "xây dựng nông thôn mới"
16 520/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
17 521/QĐ-UBND 15/04/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
18 76/KH-UBND 05/04/2020 Kế hoạch phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt của xã Thị Hoa để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
19 17/CV-VPĐPNTM 31/03/2020 Công văn hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020
20 757/BC-BCĐCCTMTQG 25/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
21 757/BC-BCĐCCTMTQG 25/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
22 286/VP-KT 17/03/2020 Công văn về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
23 589/UBND-KT 10/03/2020 Công văn về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025
24 357/QĐ-TTg 09/03/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
25 564/KH-BCĐ 08/03/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
26 1694/BNN-VPĐP 05/03/2020 Công văn số về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025
27 264/QĐ-KTNN 04/03/2020 Quyết định Kiểm toán chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020" tại 18 tỉnh
28 277/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
29 83/QĐ-UBND 05/02/2020 Quyết định về việc bổ sung xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
30 212/UBND-TH 05/02/2020 Công văn về việc chuẩn bị nội dung để thực hiện tổng kết, đánh giá thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025
31 46/QĐ-UBND 19/01/2020 Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
32 03/QĐ-UBND 05/01/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
33 08/UBND-KT 02/01/2020 Công văn về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 , tầm nhìn năm 2030 và chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông thôn mới năm 2020
34 . 31/12/2019 Danh sách doanh nghiệp/ cá nhân bị cấm/đình chỉ tham gia đấu thầu
35 449/TB-VPCP 29/12/2019 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
36 32/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết bổ sung Điểm a, Mục 2 nội dung thực hiện các chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng
37 2154/KH-SNN 04/12/2019 Kế hoạch thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
38 1747/QĐ-TTg 03/12/2019 Quyết định công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
39 4217/BC-BCĐ 28/11/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2020
40 07/HD-MTTQ-BTT 24/11/2019 Hướng dẫn về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với thôn đạt chuẩn nông thôn mới
41 2105/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
42 2112/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm gai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng
43 2017/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định về việc bổ sung xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
44 1997/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định về việc tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020
45 1989/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định Phê duyệt điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Cao Bằng
46 16/209 31/10/2019 Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
47 1704/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định về việc phân bổ 4.000 tấn xi măng do Tổng công ty xi măng Việt Nam hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng
48 1674/QĐ-UBND 07/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2020
49 3276/UBND-TH 17/09/2019 Công văn về việc vận động ủng hộ chung tay xây dựng Cao Bằng
50 63A/KHPH-HND-SNN&PTNT 11/09/2019 Kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
LIÊN KẾT WEBSITE

 

VĂN BẢN MỚI

2545/UBND-KT

Công văn số về việc tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thời gian đăng: 16/10/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:3

2350/UBND-VX

Công văn về việc tổ chức hoạt động hội nghị, hội họp trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 28/09/2020

lượt xem: 9 | lượt tải:4

1162/QĐ-VPĐP-OCOP

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam

Thời gian đăng: 28/09/2020

lượt xem: 18 | lượt tải:7

6384/BNN-VPĐP

Công văn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Thời gian đăng: 28/09/2020

lượt xem: 18 | lượt tải:10

1580/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 16/10/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:2
CHUYÊN MỤC KHÁC
cuocthibaochi2017 copy
dean ocop copy2camcamdanhoi cqcntraloiq
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay151
  • Tháng hiện tại3,441
  • Tổng lượt truy cập573,021
cbitc 1
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 104, Hoàng Văn Thụ,  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongdieuphoicb@gmail.com - Điện thoại: 02063 752 118   - Fax: 02063 853 401
Trưởng ban Biên tập: Ông Nông Văn Nhậm - Phó Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban Biên tập: Ông Lý Văn Ký - Chuyên viên 
Ghi rõ nguồn  (htttp://nongthonmoi.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây